Eisen eigen bluswatervoorziening

Eisen eigen bluswatervoorziening;

Voor de meeste bedrijven is een bluswatervoorziening op eigen terrein niet voorgeschreven.Er is een bluswatervoorziening in de buurt aanwezig. Dat is meestal een (ondergrondse) brandkraan die aangesloten is op de openbare drinkwaterleiding. Deze voorziening geld als de primaire bluswatervoorziening. Ook kan en mag er gebruik worden gemaakt van oppervlakte water zoals brandvijvers of vaarten en sloten. Deze voorziening is de secundaire bluswatervoorziening en moet binnen een straal van 320 meter aanwezig zijn.

Bij onze klantengroep is het terrein waar zij gevestigd zijn vaak dermate groot dat gebruik maken van alleen de openbare voorziening niet toereikend is. Niet alleen de afstand maar ook zeker in de nieuw ontwikkelde bedrijfstereinen is vaak de benodigde bluswatercapaciteit te klein. Om de drinkwater kwaliteit te verhogen worden er momenteel veel kleinere waterleidingen gebruikt. De capaciteit van de leidingen is daarmee bewust minimaal.  In deze situatie is een eigen bluswaterleiding dan ook vaak nodig en vereist, niet alleen bij de (petro) chemische industrie maar ook bij voetbal stadions, treinstations of een grote universiteitscampus.

De eis om eigen bluswatervoorziening aan te leggen om zo een capbele bluswatervoorziening te hebben kan geëist worden in het kader van een bestemmingsplan en in het kader van de vestiging-en milieu- en bouwvergunning. Gelet op de model bouwverordening (MBV) zullen de meeste gemeentelijke bouwverordeningen het volgende bouwvoorschrift bevatten:

MBV, artikel 2.5.3 lid 5 (en artikel 5.1.2 lid 5): ‘Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.’

Gebruiksvoorschriften bluswatervoorziening op eigen terrein

Artikel 2.7.2 lid 1 van het Gebruiksbesluit regelt dat niet-openbare brandkranen en bluswaterwinplaatsen, die op grond van de gemeentelijke bouwverordening of het bestemmingsplan zijn vereist, altijd direct bereikbaar moeten zijn. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen om te voorkomen dat een bluswatervoorziening wordt geblokkeerd door geparkeerde auto’s of andere objecten. Het tweede lid van artikel 2.7.2 bepaalt dat deze brandkranen en bluswaterwinplaatsen op adequate wijze moeten worden onderhouden.

Situering van de bluswatervoorzieningen

Of de bluswatervoorzieningen op het eigen terrein voldoet, wordt beoordeeld door de gemeente samen met de afdeling preventie van de brandweer. Afgezien of een en ander is opgenomen in de bouwvergunning of andere vergunning is het bij risico dragende bedrijfsproccessen altijd verstandig om met de preventie afdeling van de brandweer een calamiteiten plan op te stellen. Zij kunnen aangeven waar zij bij een calamiteit hun voertuigen willen opstellen en zij kunnen ook aangeven of de openbare bluswater voorziening dan toereikend is.

Als norm geld in ieder geval dat de afstand van het hydrant/ brandkraan tot aan de ingang maximaal 40 meter is. Deze afstand is gebaseerd op de lengte van de hogedrukslang van de brandweerwagen. Deze is 60 meter lang en zo kan bij een beginnende brand het vuur nog binnen geblust worden. De tweede vaak gehanteerde regel bij risico dragende bedrijven is dat de onderlinge afstand van de hydranten (ondergronds of bovengronds) maximaal 80 meter uit elkaar staan. Deze normen staan in de NVBR richtlijn; Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid.(uitgave september 2003)

Meer informatie kunt u vinden bij

Vond u deze informatie nuttig en/of interessant, een actie via de social buttons hieronder wordt zeer op prijs gesteld door ons!

 

webdesign: A!tention