BRL K903

Beoordelingsrichtlijn K903/08 (BRL-K903-08)

Vanaf 2007 zijn wij en veel van onze klanten geconfronteerd met een nieuwe BRL  (Beoordelingsrichtlijn) Deze richtlijnen geeft duidelijkheid aan de eindgebruiker, de leverancier en aan het bevoegd controlerend gezag of een installatie goed en veilig is. Deze richtlijn bestond voor die tijd niet, er mocht uitgegaan worden van goed vakmanschap. In de praktijk leed dit wel eens tot onwenselijke situaties. Kunststof opslagtanks bedoeld voor opslag van een medium met een dichtheid (soortelijk gewicht) van één waar een klant 96% zwavelzuur in ging opslaan met een dichtheid van 1,8 g/cm3. De tank werd aldus zwaar overbelast en een potentieel gevaar voor mens en milieu. Om die reden zijn wij dan ook zeer ingenomen met het feit dat er duidelijke en goede regels kwamen.

Helaas werd ons enthousiasme getemperd toen wij de eerste concept versie onder ogen kregen. In deze eerste versie stonden dermate veel onwaarschijnlijkheden dat wij zeer verbaasd waren dat een dergelijk belangrijk document uitgegeven werd door een op zich zeer professionele organisatie als de Kiwa. Ook binnen onze branche werd met gemengde gevoelens  gekeken naar deze ontwikkeling. Ondanks dat de BRL K903 nog volledig in de kinderschoenen stond heeft Kiwa het voor elkaar gekregen dat de BRL K903 opgenomen werd in de wet en  regelgeving. Dit impliceerde dat alle betrokkenen niet meer om deze BRL heen konden. Significant detail is dat de Kiwa commerciële belangen bij deze BRL heeft. Alles wat gebonden is aan deze BRL K903 en gecertificeerd dient te worden conform deze BRL heeft maar één mogelijkheid en dat is samen te werken met de Kiwa. Kiwa heeft in deze een zeer strikte monopolie positie weten te verwerven. Wij vinden de kosten die een dekking zouden geven van onze activiteiten, maar ook die van onze klanten, onacceptabel hoog. Deze ontwikkeling vinden wij zorgwekkend. (zie toelichting op de subpagina; BRL K903 regelgeving of wetgeving)

In de komende jaren, bij een ongewijzigd beleid, zal het aandeel in werk wat valt onder de BRL K903 hooguit 10% van onze omzet omvatten. Vrijwel al onze klanten hebben een vrijstelling, zij worden deskundig genoeg geacht. Indien er toch een KIWA gecertificeerde installatie gewenst is dan werken wij samen met diverse collega bedrijven die, om hun markt te kunnen bedienen, wel reeds (deels) gecertificeerd zijn. Samen met hun kunnen wij zonder problemen ook onze klanten  in de toekomst blijven bedienen.

Desondanks spreken wij de hoop uit dat de huidige regelgeving beter wordt afgestemd op de kennis en de doelmatigheid en dat er meer marktwerking mag komen zodat er niet alleen bij één instantie zaken gedaan kan worden.

Wij waarderen het zeer dat diverse collega’s afgelopen jaren zitting hebben genomen in de REIT-commissie en daar de vaktechnische kant van de kunststof apparatenbouw kunnen behartigen. Dat is geen sinecure om een commissie voortkomend uit een heel andere belangengroep, die van ondergrondse tankbouw voor brandstofopslag, te overtuigen van de (on)mogelijkheden die ons vakgebied, chemie opslag in kunststof tanks, aangaat.

Een praktisch voorbeeld is goed weergegeven door de belangengroep van de zwembaden inrichting. Ook zij hebben de nodige kanttekeningen hoe nu de BRL K903 is opgezet. Link naar een lezenswaardig stuk; OMEGAM-Water B.V Dit artikel is ook gepubliceerd in  zwembadbranche. (noodzaak van regelgeving evident maar dan wel praktisch uitvoerbaar)

klik op deze link voor de on-line versie van de KIWA; BRL K903 In dit document kunt u hoofdgebied F lezen op blz. 85 tot 94.

Klik op deze link voor de BRL-K21009/02, stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststoftanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën.

Op de tweede subpagina meer inhoudelijke en praktische informatie en de laatste stand van zaken: Link BRL K903 regelgeving of wetgeving

Op Linkedin is er een groep; Kennis groep BRL K903, Kennis groep BRL K903 | LinkedIn
Of bezoek de forum groep; BRL K903 PGS 30 op Google plus. 

webdesign: A!tention