BRL K903 regelgeving of wetgeving

Afgelopen jaren hebben wij reeds vele intensieve discussies gehad over de BRL K903. Op het moment dat wij nu drie deskundige mensen een vraag stellen over de BRL K903 krijgen ook wij drie verschillende interpretaties over dit onderwerp. De belangen van alle betrokkenen zijn als het goed is hetzelfde; een veilige, gezonde en solide opslag en dosering van chemicaliën. Een niet verwaarloosbare reden om geen BRL K903-08 installatie aan te schaffen is de kostprijs verhogende invloed van de BRL K903-08. Ook bent u gebonden voor al uw onderhoud en wijzigingen aan de installatie aan een BRL K903/08 gecertificeerde firma.

In de BRL K903 wordt voorgeschreven waar een opslagtank en bijbehorende installatie aan moet voldoen.

Deze norm is in de basis gebaseerd op de in de kunststof apparatenbouw gehanteerde DVS norm. In deze normen staat uitvoerig beschreven hoe een solide en doordachte installatie gebouwd moet worden. Tot nog toe kon er ook voor worden gekozen om een kunststof tank naar eigen inzicht te bouwen. De reden was vaak een prijstechnische die de kwaliteit niet ten goede kwam. Ook de opslag van chemie in rotatie gegoten tanks die met een voor chemie ondeugdelijke grondstof gemaakt waren vond nog wel eens plaats. Dat er regelgeving is gekomen om deze misstanden te voorkomen is zonder meer wenselijk. Wel kan er gesteld worden dat tanks die op de juiste wijze werden geproduceerd en geïnstalleerd volgens de DVS kwalitatief ruimschoots voldeden aan de eis van goede en veilige opslag.

IBC ( Intermediate bulk container) en procestanks (een tank waar een chemisch proces plaatsvindt) en tanks die gekoppeld staan (batterij) vallen niet onder deze regelgeving. Op het moment dat bij b.v. een klein zwembad, varkenshouder of andere kleinschalige gebruiker van chemicaliën verplicht worden gesteld door (plaatselijk bevoegd gezag) om aan de BRL K903 te voldoen en derhalve een kostenpost krijgt van ca. 20.000 euro dan zal menigeen ervoor kiezen om met losse IBC’s te gaan werken of de opslag tank te gebruiken als “procestank”. Als de installatie niet valt onder de BRL K903 kan er een veilige en deugdelijke installatie worden geleverd voor ca. 10.000 euro.

Vallen alle bedrijven met chemieopslag onder de BRL K903?

Antwoord is nee, er zijn redelijk wat bedrijven die geacht worden over voldoende kennis en expertise(gelijkwaardigheidsbeginsel) te beschikken dat zij niet hoeven te voldoen aan de specifieke eisen die opgenomen zijn in de BRL K903.

Is de BRL K903 nu regelgeving of wetgeving?

Het antwoord is twee ledig, u gaat nieuw bouwen en u krijgt een bouwvergunning / omgevingsvergunning met daarin opgenomen dat u aan de BRL K903 moet voldoen dan is deze regelgeving een wetgeving. Als u met het bevoegd gezag andere afspraken maakt, en dit gebeurt redelijk frequent en de BRL wordt niet opgenomen in de vergunning dan is het geen wetgeving.

U heeft een bestaande installatie die niet voldoet aan de in de BRL K903-08 gestelde eisen.

Moet u nu de installatie wijzigen of vervangen? Dit is niet het geval. Wel kan er een inspanningsverplichting gevraagd worden om indien mogelijk te voldoen aan de nieuwe norm. Iedere situatie zal in redelijkheid moeten worden beoordeeld. De BRL K903 verplichting is er niet als dit leid tot een aanzienlijke kosten post. Link naar; publicatiereeksgevaarlijkestoffen

Op deze site vind u ook een lezenswaardig artikel over het gelijkwaardigheidsbeginsel. Bron: publicatiereeksgevaarlijkestoffen;

Voor de toepassing van de Publicatiereeks geldt het gelijkwaardigheidbeginsel.

Dit houdt in dat een bedrijf voor andere maatregelen kan kiezen dan in deze richtlijnen zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit, dat tijdens het vooroverleg, in het kader van een melding of in de vergunningaanvraag gegevens moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt, bijvoorbeeld in het kader van de vergunningverlening, of melding uiteindelijk of met de toepassing van het andere middel een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt. De Arbeidsinspectie beoordeelt dit bij inspecties in het kader van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Bedrijven die nu de PGS 30 in hun vergunning hebben staan.

Met name voor het midden en klein bedrijf die nu te maken hebben met de PGS 30 (opslag vloeibare brandstoffen) en die ook chemie hebben opgeslagen veranderd er met de komst van de PGS 31 wel het nodige. In de PGS 31 wordt ook de BRL K903 ondergebracht (zie ook de concept versie PGS 30), verwacht wordt dat dit eind 2013 gaat gebeuren. Als deze bedrijven akkoord gaan met de nieuwe vergunning waarin de PGS 31 is opgenomen dan zijn zij ook akkoord gegaan dat hun chemie opslag aan de BRL K903 moet voldoen. Indien zij tijdig op de hoogte zijn van dit verschil kan er in overleg worden bedongen dat zij vooralsnog (of definitief) onder de PGS 30 blijven vallen.

Bedrijven die wel chemie opslag hebben onder een algemene vergunning of omgevingsvergunning milieu;

In de nieuwe PGS 31 wordt de opslag van chemie ondergebracht. Het is aannemelijk dat bij de verstrekking van de nieuwe vergunning de PGS 31 wordt opgenomen. Onder deze PGS valt de BRL K903 (versie 8 of hoger) als zij de nieuwe vergunning accepteren en getekend retour sturen verplichten zij zich min of meer om een compleet nieuwe chemie installatie neer te zetten. De installatie die onder de BRL K903 valt is van vulpunt van de tankauto tot aan het punt waar de chemie in het proces wordt gedoseerd. (niet alleen de opslagtank maar ook al het bijbehorende leidingwerk) Dit kan voor bestaande MKB bedrijven verstrekkende consequentie’s hebben. In de regelgeving is echter vrij veel ruimte voor andere mogelijkheden, op de website PGS vraag en antwoord staat het volgende:

In bepaalde situaties kan het wél onnodig bezwarend zijn om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, bijvoorbeeld bij gewijzigde veiligheidsafstanden of bouwtechnische aspecten. Door een bedrijf of de betrokken overheidsinstantie dient dan duidelijk te worden gemaakt dat met toepassing van de oude richtlijn een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt als met toepassing van de nieuwe richtlijn (eventueel door het treffen van aanvullende organisatorische of technische maatregelen).

In de concept versie PGS 30 is de BRL K903 reeds opgenomen.

PGS: Geen verplichting, maar richting

Wij houden ons zeer aanbevolen voor uw aanvulling.

Wij worden frequent benaderd door onze (en nieuwe) klanten met vragen over dit onderwerp. Met deze pagina hopen we meer informatie te hebben gegeven over uw positie. Tegelijkertijd beseffen we dat dit artikel aan verandering van omstandigheden en regels onderhevig is. We zullen bij input van relevante informatie deze pagina aanpassen c.q. aanvullen. Graag ontvangen wij uw bijdrage via de E-mail.

Indien u deze informatie waardeert houden wij ons zeer aanbevolen op een bedankje op onze bedrijfspagina op Facebook, Twitter of op Google+

Laatste nieuws:

Maart 2012,

Het voortbestaan van Zonnecel fabriek Helianthos in Arnhem hangt nu echt aan een zijden draadje…. Buitengewoon jammer van zo veel knowhow dat verloren dreigt te gaan.

Wij hebben hun chemie installatie die nog geen BRL keur had gekeurd en op deze wijze (gelijkwaardigheidsbeginsel) er voor gezorgd dat ze deze installatie alsnog mochten gaan gebruiken.

April 2012

Afgelopen weken hebben wij intensief contact gehad met een belangrijke klant van ons met meerdere vestigingen in Nederland. Zij hebben hun situatie bekeken en op concern niveau is er besloten om de BRL K903 niet in te voeren. De nieuw aan te leggen chemie installatie’s vallen wel onder een nieuw verstrekte vergunning, echter zonder dat deze valt onder de BRL K903.

Mei 2012

Opvallend genoeg zijn alle BRL K903 gecertificeerde bedrijven die actief zijn in ondergrondse tankinstallatie’s (stalen tanks voor tankstations) nu ook bevoegd om kunststof chemie installatie’s aan te leggen onder de BRL K903-08.

Afgelopen tijd hebben wij diverse installaties gezien die zeer ondeskundig door niet daartoe opgeleide mensen zijn gebouwd. Dit is een meer dan een zorgwekkende ontwikkeling en niet strokend met de doelstelling van deze BRL K903-08.

In Nederland zijn diverse kunststof bedrijven wel gecertificeerd en wij adviseren met klem dat indien een BRL K903 installatie gewenst is deze aan te vragen bij een bedrijf die deskundig is. Op de website van onze branche vereniging Polyplast vind u meer informatie over welke bedrijven deskundig zijn en gecertificeerd zijn voor het produceren en leveren van BRR K903-8 installaties. Link; Polyplast

September 2012

Overleg gehad met Plasticon die polyester tanks leveren, Hoewel de BRL K903 gebaseerd is op thermoplastische tanks en de tanks van Plasticon vallen onder de thermohardende kunststoffen leveren zij tanks die gebruikt mogen worden in een BRL K903 installatie. Zij hebben een productcertificaat; K58285/01 en die voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Het grootte voordeel van deze tanks is dat deze tanks wel een mangat en aansluitingen in de zijkant mogen hebben.

Oktober 2012

De huidige status is dat vrijwel al onze klanten hebben aangegeven dat zij niet onder de BRL K903 vallen. Opvallend genoeg heeft één van onze klanten besloten om ondanks dat zij die verplichting niet hadden toch ervoor te kiezen om een BRL gecertificeerde opslag installatie te laten plaatsen.

November 2012

Opvallend genoeg krijgen we frequent aanvragen van bedrijven die in algemene zin gaan vallen onder de nieuwe regelgeving. De motivatie is divers maar wel bewust een keuze om geen BRL K903-08 installatie aan te vragen. Wij bieden de aangevraagde installatie dan aan als conform c.q. gelijkwaardig als een gecertificeerde installatie. De conclusie die wij maken is dat momenteel het geen discussie is over regelgeving of wetgeving maar een keuze voor een BRL K903-08 gecertificeerde installatie of juist niet.
Op Linkedln een nieuwe groep gestart; Kennis groep BRL K903. Hierbij nodigen wij iedereen uit om vragen, wetenswaardigheden, kennis en kunde te delen.
Kennis groep BRL K903 | LinkedIn

 

 

 

webdesign: A!tention